Provider.pl
ZALOGUJ SIĘ

 

 

 

Pomoc


Kontakt


 

Domeny
Regulamin rejestracji domen w serwisie rejestracji domen
Provider (https://ssl.provider.pl/domeny)
 
Postanowienia ogólne
 
 1. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa jednostka badawczo-rozwojowa (dalej "NASK") utrzymuje zarejestrowaną nazwę domeny internetowej.
 2. Abonent, w rozumieniu Zasad rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych (dalej "Zasady") oznacza podmiot (wnioskodawcę), na rzecz którego zarejestrowana jest domena internetowa.
 3. Provider - Provider Sp. z o.o.działająca na podstaiwe umowy z NASK, reprezentująca Abonenta i uprawniona na podstaiwe umowy do przeprowadzenia w jego imieniu procesu rejestracji domen internetowych, tj. rezerwacji i rejestracji nazwy domeny, lub zmiany danych abonenta, oraz zmiany delegacji domeny, lub przeprowadzenia transferu domeny, jak również do obsługi zarejestrowanych domen
 

 

Umowa
 
 1. Rejestracja domeny internetowej zostanie przeprowadzona w oparciu o złożony przez Wnioskodawcę wniosek w formie elektronicznej oraz po otrzymaniu dokonanej przez Wnioskodawcę opłaty wg aktualnego cennika usług.
 2. Złożenie przez Abonenta wniosku o rejestrację domeny internetowej (poprzez zarejestrowanie się w systemie rejestracji domen Provider) jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Abonentem a Usługodawcą
 3. Abonent zawierając umowę:
  - zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych wymaganych w procesie rejestracji,
  - wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Provider w związku z rejestracją domeny,
  - oświadcza, że znane mu są zasady rejestracji i utrzymywania nazw domen NASK i zobowiązuje się do przestrzegania "Zasad" oraz zapisów niniejszego regulaminu.
 4. Provider zobowiązuje sie do przeprowadzenia w imieniu Abonenta procesu rejestracji domeny internetowej na podstawie danych zawartych we wniosku o rejestrację oraz wykonywania wszelkich zgodnych z "Zasadami" operacji na domenach pozostających w dyspozycji Abonenta.
 5. Provider ma prawo do odmowy rejestracji domeny w przypadku gdy:
  - nazwa domeny jest zarejestrowana lub zarezerwowana dla innego podmiotu,
  - Abonent podał nieprawdziwe dane,
  - Abonent nie dokonał w terminie wymaganej płaności,
  - Abonent nie wypełnil prawidłowo wniosku o rejestrację domeny
 6. Zawarice umowy jest równoważne z ustanowieniem unikalnego loginu i hasła uprawniającego Abonenta do wykonywania wszelkich operacji na domenach będących w jego dyspozycji.
 

 

Rejestracja domen
 
 1. Abonent, w którego dyspozycji pozostaje domena ma prawo do:
  - zmiany delegacji domeny (zmiana serwerów nazw),
  - usunięcia swoich danych co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem istniejącej domeny, i jednoczesnym rozwiązaniem umowy zawartej pomiędzy Provider a Abonentem,
  - zmiany abonenta domeny, co oznacza przekazanie osobie trzeciej praw i obowiązków związanych z rejestracją i utrzymaniem domeny,
  - transferu domeny do innego registrara.
  Wszelkie podane wyżej operacje odbywają się zgodnie z "Zasadami". W przypadku podania nieprawdziwych danych żądane zmiany nie zostaną przeprowadzone.
 2. Wszelkie zmiany, o których mowa w punkcie poprzednim wykonywane są przez Abonenta samodzielnie za pośrednictwem systemu rejestracji domen Provider, po uprzedniej autoryzacji Abonenta (przez podanie loginu i hasła)
 3. Provider nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku świadomego lub nieświadomego udostępnienia przz Abonenta danych autoryzacyjnych (loginu i hasła) osobom trzecim.
 

 

Opłaty
 
 1. Abonent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za wykonanie określonych usług związanych z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych przez Provider na podstawie faktur pro-forma w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania. Faktury proforma wysyłane są pocztą elektroniczną na podany we wniosku adres e-mail.
 2. Opłaty roczne za rejestrację i utrzymanie domen są następujące:
  - domeny .pl - 80 zł netto rocznie,
  - domeny funkcjonalne (np. .com.pl) - 60 zł netto rocznie
  - domeny regionalne (np. wrocław.pl) - 30 zł netto rocznie
  Szczegółowa cena za rejestrację lub przedłużenie utrzymania nazwy domeny jest widoczna w procesie rejestracji/przedłużenia nazwy domeny w systemie rejestracji domen Provider.
 3. Domeny rejestrowane są na okres od jednego do 10 lat
 4. Na 30 dni przed upłynięciem okresy ważności domeny zostanie wystawiona i przesłana na adres e-mail klienta faktura pro-forma dotycząca przedłużenia rejestracji domeny na kolejny okres
 5. Okres rejestracji domeny zostanie przedłużony wyłącznie w przypadku uregulowania należności wynikającej z powyższej faktury. W przeciwnym wypadku domena nie zostanie przedłużona (zostanie wyrejestrowana).
 

 

Postanowienia końcowe
 
 1. Provider zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. Zarówno Abonenta jak i Usługodawcę obowiązuje również regulamin NASK dostępny na stronach www.dns.pl
 3. Wszelkie spory będą rozstrzygane we właściwym sądzie dla Provider (Wrocław)
 4. Zobowiązuje się zainteresowane strony do przeczytania i przestrzegania niniejszego regulaminu.